Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Aanpak

Klassikale aanpak met differentiatie
Onze school kiest voor het leerstof-jaarklassen-systeem. Dat betekent dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten en ongeveer hetzelfde aanbod krijgen. Toch weten we heel goed dat niveaus sterk uiteen lopen en kinderen op verschillende wijze leren. Binnen de klassikale les is daarom zoveel mogelijk ruimte gemaakt voor een gedifferentieerde begeleiding. Hierdoor kunnen we beter afstemmen op wat kinderen nodig hebben

Methoden
Voor de verschillende vakgebieden gebruiken we eigentijdse lesmethoden. De meeste van onze methoden beschikken over digibordsoftware en prachtige digitale oefenprogramma's. Toch wordt de vooruitgang van kinderen voor het grootste deel bepaald door de kwaliteit van de leerkracht. Hij of zij kiest welke methodische lessen nodig zijn om de doelen te behalen. Hier praten we onderling veel over, we bekijken lessen van elkaar en geven elkaar adviezen.

Directe instructiemodel
De cognitieve psychologie toont aan dat kinderen effectief leren als zij nieuwe informatie kunnen verbinden aan aanwezige kennis. Ook het stellen van duidelijke doelen en het geven van gerichte feedback zijn kenmerken van het directe instructiemodel. Een prachtige werkwijze om kinderen een krachtige instructie te geven. Op de Julianaschool gebruiken wij dit model al jaren. Al onze leerkrachten geven hun instructie voor taal en rekenen volgens de zes vaste stappen van dit model.

Instructietafel
In elk lokaal is een instructietafel te vinden. Aan deze tafel nemen de kinderen plaats die extra instructie nodig hebben of kinderen die een langere tijd begeleide oefentijd nodig hebben. Hier kan een leerkracht ook kinderen helpen die een eigen leerlijn volgen of behoefte hebben aan meer uitdaging.

Takentijd: planbord, weektaak
Al heel jong leren kinderen zelf hun werk te plannen en hun tijd goed in te delen. In groep 1 t/m 3 gebeurt dit met het planbord. Tijdens de takentijd, leren zij zelf oplossingen te zoeken en omgaan met uitgestelde aandacht. De leerkracht kan zo extra instructie geven aan kinderen die dat nodig hebben. In de hogere groepen worden de taken uitgebreider en gepland over de hele week. We bereiden kinderen hiermee voor op het werken met een agenda in groep 8. Het werken met dag- en weektaken geeft de leerkracht de mogelijkheid om te differentiëren in de taken. Kinderen die moeite hebben met bijvoorbeeld een bepaald rekenonderdeel kunnen hier in de weektaak extra mee oefenen.

Coöperatief leren
Het team van de Julianaschool volgde de intensieve training voor coöperatief leren. Samenwerkingsvormen zijn een vanzelfsprekend onderdeel van de dagelijkse lespraktijk. Kinderen werken aan een duidelijke opdracht en gebruiken vaste didactische werkvormen zoals: denken-delen-uitwisselen, placemat, rotonde, zoek-iemand-die, enz.
Van jongs af aan leren kinderen dat er verschillende rollen zijn. De tijdbewaker zorgt dat de opdracht op tijd is afgerond, de materiaalbaas is verantwoordelijk voor de spullen en de takenkapitein let op of iedereen stil en rustig werkt. Een belangrijk basisprincipe is: individuele verantwoordelijkheid voor het groepsresultaat. Leerlingen zijn dus afhankelijk van elkaar en ontwikkelen zo waardevolle samenwerkingsvaardigheden. We merken dat deze interactie kinderen uitdaagt tot meer betrokkenheid op de lesstof en het leerproces van zichzelf en de ander.

Huiswerk
Om verschillende redenen kan huiswerk gegeven worden. In de hogere groepen gebeurt dit om de kinderen voor te bereiden op het huiswerk dat ze op het voortgezet onderwijs krijgen. Kinderen moeten leren inschatten hoeveel tijd een opdracht kost en hoe ze een opdracht aan moeten pakken. Mededelingen over huiswerk staan op het weblog.
Het kan ook zijn dat wij huiswerk meegeven omdat een kind meer oefentijd nodig heeft om de doelen te behalen. Van de school mag u verwachten dat ze met u overleggen hoe u dit het beste aan kunt pakken. Heeft u daar vragen over, wendt u zich dan alstublieft tot de leerkracht.