Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Bovenbouw

Bovenbouw: groep 5 t/m 8
In de hogere groepen bouwen we voort op het fundament dat in de onderbouw is gelegd. Het spelend leren maakt plaats voor langere momenten zelfstandig werken aan taken. Ook het aantal instructiemomenten wordt uitgebreid. Er komen dan ook meer vakken op het rooster. Verder zien we dat deze kinderen meer zicht krijgen op hun leefomgeving en de wereld. In het vak wereldoriëntatie kunnen zij hun vaardigheden rekenen en lezen leren toepassen om hun kennis te verbreden. Daarmee krijgen deze elementaire vakken voor hen meer betekenis.

Technisch lezen
We streven er naar dat kinderen eind groep 5 het technisch lezen voldoende onder de knie hebben. Toch blijft de leesontwikkeling iets wat we tot en met groep 8 dagelijks blijven stimuleren. Onze methode 'Estafette' gaat uit van een aanpak op drie niveaus per klas. Het leesniveau van de kinderen wordt na elke kern getoetst om te kunnen volgen of kinderen op het passende niveau zijn ingedeeld. Met het onderdeel leesbeleving bevorderen we het leesplezier en willen we interesse wekken voor kinderliteratuur en poëzie. Alle groepen gaan 1x per maand naar de bibliotheek om een nieuwe voorraad leesboeken te halen.

Begrijpend lezen
Bij begrijpend lezen gaat het erom dat je weet wat je leest, informatie kunt vinden en verwerken. De methode 'Nieuwsbegrip' geeft ons hiervoor wekelijks nieuwe teksten. Omdat deze teksten gaan over actuele onderwerpen, zijn kinderen meer betrokken bij de inhoud en breiden zij ook hun kennis van de wereld uit. We gebruiken in de lessen steeds vaste leesstrategieën. Door 'hardop-denkend' voor te doen hoe je een tekst aanpakt, laat de leerkracht zien hoe je een leesstrategiegebruikt om de tekst te doorgronden. Dat noemen we 'modelen'.

Taalonderwijs
In het taalonderwijs breiden kinderen hun woordenschat uit en leren zij woorden en zinnen foutloos schrijven. Daarnaast leren kinderen hoe ze zowel mondeling als schriftelijk hun mening onder woorden kunnen brengen. We gebruiken de methode 'Taal Actief' voor deze vier deelgebieden. Hoewel deze methode een uitgebreid spelling-aanbod heeft, vullen wij dit aan met de aanpak van: ‘Zo leren kinderen lezen en spellen’. Deze aanpak start al in de onderbouw met het aanbieden en indelen van klanken. Door de ordening van klankregels vormen kinderen een denkkader om te leren waarom woorden op deze manier gelezen of geschreven moeten worden. Voor zwakke spellers maken we dit visueel door de materialen van Taal in blokjes.

Rekenen
Vanaf groep 5 worden de getallen waarmee gewerkt wordt groter. Het is dan ook belangrijk dat kinderen de basis van de onderbouw goed beheersen. Ook komen er nieuwe vaardigheden bij: breuken, verhoudingen, meetkunde, enz. Het interactieve gedeelte van de instructie, leren kinderen verschillende oplossingsstrategieën. Door de sommen te koppelen aan concrete situaties, krijgen kinderen inzicht in wat zij doen en kunnen zij makkelijker de vertaling maken naar de abstracte sommen op papier. Alle groepen hebben dagelijks een uur les uit 'de Wereld in getallen'.

Wereldoriëntatie: zelf ervaren, onderzoeken en leren
In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Onder dit vak vallen de deelgebieden: aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, wetenschap- en techniek. In het leven om ons heen, blijken er veel momenten te zijn dat deze deelgebieden elkaar raken of overlappen. We kiezen daarom voor een projectmatige wijze van werken. Sinds 2015 gebruiken we voor deze lessen vanaf groep 4 de splinternieuwe digibordmethodes: Grenzeloos, Eigentijds en Binnenstebuiten van Blink Educatie. De lessen richten zich op het nieuwsgierig maken van kinderen, zodat ze geprikkeld worden om zelf iets te willen ontdekken, onderzoeken en leren. Dat gebeurt bijvoorbeeld door een spannend filmpje of een bijzondere animatie aan het begin van de les. Met een prikkelende onderzoeksvraag brengen de methodes kinderen daadwerkelijk in beweging: Wie heeft Floris de Vijfde ontvoerd?, Hoe komen zeedieren hoog in de bergen? of Hoe kweek je de grootste schimmel?. Doordat kinderen met deze methodes zelf zien, voelen en beleven, begrijpen ze de lesstof sneller en onthouden ze deze beter. Vanaf groep 6 krijgen kinderen topografie. Dit wordt in de klas aangeboden en als huiswerk mee gegeven.

Engels
Door de toenemende internationalisering vinden we het van belang dat onze kinderen ook de Engelse taal leren spreken en begrijpen. Onze methode 'Groove me' kiest voor een heel bijzondere insteek: de kracht van klanken en ritmes. In de lessen staan eigentijdse Engelstalig liedjes centraal. Met elkaar luisteren we naar de tekst en natuurlijk wordt er ook gezellig mee gezongen. Op deze wijze leren kinderen op een heel natuurlijke wijze de basisbeginselen van de taal. De methode werkt met woordlijsten, grammatica-regels en geeft huiswerk mee voor toetsen.
Kinderen geven zelf aan dat ze van deze lessen erg blij worden en veel leren. In groep 6 t/m 8 krijgen de kinderen methodisch Engels aangeboden om de einddoelen onder de knie te krijgen. In de lagere groepen doen we spelenderwijs aan Engels.

Expressieactiviteiten
Onze methode ‘Moet je doen’ beschikt over lessen voor groep 3 t/m 8 voor dans, muziek en beeldende vorming. Deze vakken staan wekelijks op het rooster. Er wordt veel gezongen in de school. Voor vieringen of projecten bouwen we een podium op in de aula waar kinderen presenteren wat zij hebben geleerd. In de bovenbouw organiseren we op vrijdagmiddag een keuzemenu aan creatieve workshops. Kinderen kunnen zich hiervoor inschrijven. Elke workshop duurt drie weken. Daarna is er ruimte voor presentatie en reflectie.

Bewegingsonderwijs
Iedere groep krijgt twee keer per week gymles waarvan één keer per week van onze vakleerkracht. Hierdoor wordt de doorgaande lijn van vaardigheden goed bewaakt. Ook is het prettig dat de motoriek met deskundige ogen bekeken en begeleid wordt. De motorische ontwikkeling is van grote invloed op andere terreinen en bepalend voor het welbevinden van kinderen.
In de gymlessen wordt veel samen gewerkt in groepjes of teams. Voor de fysieke en sociale veiligheid vinden we het belangrijk dat gymlessen geordend en gestructureerd verlopen.

Handvaardigheid
Vanaf schooljaar 2018-2019 hebben wij een handvaardigheid lokaal tot onze beschikking, waar kinderen onderwijs krijgen in allerlei technieken en toepassingen daarvan. Volgens een rooster komt iedere klas tweewekelijks aan de beurt onder begeleiding van de eigen leerkracht en een creatieve onderwijsassistent. Iedere leerling kan zijn creatieve talent hier tot bloei laten komen.