Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Kwaliteitszorg

Leerkrachten met kwaliteit
Als kader voor de leerkrachtvaardigheden staat binnen Trivium de BMC-kijkwijzer centraal.
Alle leerkrachten worden minimaal één keer per jaar beoordeeld volgens deze kijkwijzer die de gewenste kwaliteit beschrijft op de verschillende dimensies van het leerkracht-handelen.
Iedere leerkracht beschikt over een up-to-date bekwaamheidsdossier en een actueel Persoonlijk Ontwikkel Plan dat in het jaargesprek besproken wordt. Indien wenselijk wordt coaching of lessenstudy in gezet. We besteden veel tijd aan onderlinge afstemming en nascholing, zowel collectief als ook in individuele trajecten.

Jaarplan en jaarverslag
Elk jaar in augustus stelt het team een jaarplan op. Het plan bevat de concrete doelen voor het komend schooljaar. De inhoud van dit jaarplan komt voort uit het meerjaren strategisch beleid: het schoolplan. Deze is opgesteld voor de periode 2015-2019 en bevat de ambities en streefbeelden voor de komende jaren. Het jaarplan wordt jaarlijks besproken en geëvalueerd in de MR. Ouders worden van de schoolontwikkeling op de hoogte gebracht via de weekbrief, de schoolgids en de informatieavond aan het begin van het jaar. Beide documenten staan op de website.

Borgingsinstrument WMK en vragenlijsten

We gebruiken hiervoor ‘Werken Met Kwaliteitskaarten’ (WMK) van Cees Bos. Dit systeem gaat er vanuit dat het team systematisch interne afspraken bespreekt en beschrijft. Hiervoor is een vierjaren-plan gemaakt. WMK hanteert daarvoor de indicatoren van het meest recente toezichtskader van de inspectie. De beschreven kwaliteitskaarten worden door het jaar heen gemonitord met interne quick-scans voor leerkrachten. Eens per vier jaar nemen wij een uitgebreid tevredenheidsonderzoek af met leerling-, leerkracht - en oudervragenlijst waarin wij gevraagd hebben naar de beleving van de kwaliteit van onze school. 

Fysieke en sociale veiligheid
Elke twee jaar vragen we ouders en leerkrachten hoe zij de veiligheid op school ervaren. De uitslag is over het algemeen ver boven gemiddeld. De meeste evaluatieve informatie halen we uit de meting onder de leerlingen in groep 3 t/m 8: jaarlijks in oktober nemen we de ‘veiligheidsthermometer’ af. De uitkomsten van deze leerling-vragenlijst worden door de leerkrachten geanalyseerd. Vaak zijn hier nog extra kindgesprekken voor nodig. In het verslag Analyse veiligheidsthermometer bundelen we de uitkomsten, trekken we conclusies en formuleren we verbeterpunten. Natuurlijk houden wij hierbij rekening met de privacy.Systematische evaluatie van toetsopbrengsten
Ons Leerling Volg Systeem levert ons de opbrengsten van ons werk. Per half jaar wordt deze geanalyseerd door het maken van een dwarsdoorsnede per groep en een trendanalyse van gegevens uit de afgelopen jaren. In deze analyse leggen we twee accenten:
- de vaardigheidsgroei: is het kind voldoende gegroeid t.o.v. zichzelf?
- de eigen schoolnormen: voldoen onze groepen aan de norm die wij onszelf gesteld hebben?
Conclusies en verbeterpunten worden vastgelegd in het verslag Zelfevaluatie LOVS en meegenomen in de beleidsvoornemens en de functioneringsgesprekken. Een samenvatting wordt meegenomen in het jaarverslag.

Kwaliteits-audits
Ons bestuur Trivium werkt aan een systeem van interne en externe audits. Voor de externe audits maakt Trivium gebruik van BMC. In 2016 is onze school bekeken op de onderdelen: pedagogisch- en didactisch handelen, leerstofaanbod, aansturing en zorgstructuur. Deze audit duurde twee dagen en bestond uit lesbezoeken, documentenstudie en gesprekken. We zijn blij met de aanbevelingen die uit dit onderzoek zijn gekomen en hebben deze me genomen in de verbeteractiviteiten.
Voor de interne audits is binnen Trivium een groep visitatoren opgeleid. Zij bezoeken een collega-school en bestuderen de kwaliteit van deze school n.a.v. een concrete onderzoeksvraag die door de ontvangende school is opgesteld. Na afloop wordt een schriftelijk advies neergelegd.

Inspectie

In de afgelopen jaren zijn er geen dringende tekortkomingen geconstateerd waardoor een verscherpt toezicht nodig zou zijn. De inspectie van het Primair onderwijs zal ons in januari 2017 opnieuw beoordelen.