Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Leerlingzorg

Onder leerlingenzorg verstaan wij de zorg aan alle kinderen. Niet alleen de allerzwaksten, maar net zo goed de excellente leerlingen hebben een passend aanbod nodig. Ook zijn er kinderen die vanwege een beperking (bv. dyslexie, autisme, concentratieproblemen) baat hebben bij aanpassingen. Op de Julianaschool willen we onze energie niet steken in de zorgen rond wat er mis is met een kind, maar ons richten op wat kinderen wél kunnen. Centraal staat steeds de vraag: wat heeft dit kind nodig van ons om de volgende stap te kunnen maken?

Interne begeleider
Op onze school werkt een intern begeleider. Zij heeft verantwoordelijkheid overde leerlingzorg, het begeleiden van de leerkrachten hierin en het bewaken van de doorgaande lijn in de zorg aan kinderen. De intern begeleider coördineert de externe contacten op het gebied van zorg.

Leerling Ontwikkel-en Volg Systeem (LOVS): ZIEN en CITO
Voor de sociaal-emotionele vaardigheden gebruiken we het observatie-instrument van ZIEN. Hierin worden kinderen gescoord op de twee graadmeters (welbevinden en betrokkenheid) en de vijf sociale vaardigheden (sociaal initiatief, sociale flexibiliteit, sociale autonomie, impulsbeheersing, inlevingsvermogen).
Voor de instrumentele vakken (spelling, lezen, rekenen) gebruiken we het LOVS van Cito. Op vaste momenten in het jaar worden toetsen afgenomen. Dit gebeurt volgens de toetskalender waarin ook de toetsrichtlijnen zijn vastgelegd. Deze gegevens worden via de computer verwerkt en door ons geanalyseerd.  Alle uitslagen worden bekeken door de intern begeleider en de directeur. Drie maal per jaar is er een groepsbespreking waarbij resultaten en gedrag van alle kinderen besproken wordt. Zo kunnen we kijken of elk kind zich voldoende ontwikkelt. Er is voor elke leerling een leerlingdossier ontwikkeld en twee maal per jaar krijgen kinderen een rapportagemap mee naar huis.
Deze map heeft een portfolio-karakter en bevat naast de bevindingen van de leerkracht ook werk van kinderen.

Handelings Gericht Werken
De invoering van Passend Onderwijs dwingt ons doelgericht en opbrengst gericht te werken. In 2010 zijn we daarom gestart met het Handelings Gericht Werken (HGW). Van ieder kind is een leerlingoverzicht gemaakt waarin alle informatie over het leerproces en de mogelijkheden van een kind beschreven staan. Dit leerlingoverzicht geeft de ondersteuningsbehoefte van het kind weer.  Per vak wordt een blokplan opgesteld. Hierin staan de te bereiken doelen voor dat blok met de benodigde extra instructie die specifieke kinderen daarbij nodig hebben op basis van het leerlingoverzicht èn de toetsanalyse en observatiegegevens van het vorige blok. De extra instructie wordt verder uitgewerkt en ingepland in de dagplanning in de klassenmap. Door van te voren doelen te stellen wordt er naar een optimale opbrengst toegewerkt. 

Dyslexie
Op onze school vinden wij lezen één van de belangrijkste pijlers voor schoolsucces. Als een leerling dreigt achter te raken op het gebied van lezen, kan dit hem of haar belemmeren in het opdoen van kennis. Daarom is het van belang om kinderen die dreigen achter te raken tijdig te signaleren.  We streven er op school naar om eventuele achterstanden in de groepen 1 t/m 4 te signaleren en zo mogelijk te remediëren.  Omdat het belangrijk is dat het voor iedereen duidelijk is hoe school leerlingen met een leesachterstand of dyslexie begeleidt, hebben wij een dyslexieprotocol. Hierin staat beschreven welke specifieke begeleiding bij ons op school mogelijk is. De school beschikt over een gespecialiseerde leerkracht met een master Dyslexiebegeleiding.

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong
In iedere klas hebben we ze: kinderen met een open mindset voor het leren en ontdekken van nieuwe dingen. Zij laten een enorme gedrevenheid zien, gekoppeld aan een hoog ontwikkelingspotentieel. Deze kinderen beschikken over een creërend (denk)vermogen en zijn gevoelig voor wat er in de omgeving speelt/ aangeboden wordt. Het hoeft niet zo te zijn dat deze leerlingen op alle vakgebieden uitmuntend scoren. Het is mogelijk dat er grote discrepantie zit tussen de resultaten van de (methode) toetsen en de automatisering van basisvaardigheden zoals tafels, technisch lezen en DMT. De kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong zijn onder te verdelen in verschillende groepen. Ieder van deze groepen (zie tekening hieronder) heeft zijn eigen uitdagingen en kwaliteiten. Vroegtijdige signalering draagt bij aan erkenning en zorgt ervoor dat een begaafde leerling zich gezien en begrepen voelt.

Onze leerkrachten weten hoe zij deze kinderen kunnen uitdagen. Allereerst gebeurt dit in de klas, onze methodes rekenen, taal en wereldoriëntatie beschikken over meer dan genoeg verrijkings- en verdiepingsstof.  Vanaf groep 3 is er, als de formatie het toelaat,  ook de mogelijkheid om naar een klimklas te gaan. De klimklas wordt begeleid door een ambulant leerkracht die met deze leerlingen werkt aan het leren kennen van zichzelf. We leren hen te ontdekken wat hun talenten en valkuilen zijn. We helpen hen om door te zetten, te plannen en kritisch naar zichzelf en naar hun werk te kijken. Voor kinderen met een disharmonisch profiel is er in de klimklas een aanbod om gericht te werken aan hun aandachtspunten om toe te werken naar een zelfsturend autonoom profiel. Zo leren zij om het klassikale programma te benutten zodat het voor hen een maximaal effect heeft. 

Kwetsbare kinderen
Kinderen in Nederland leven in een samenleving met veel prikkels. Op steeds jongere leeftijd worden kinderen uitgedaagd zich te ontwikkelen en mee te praten over te nemen beslissingen. Niet alle kinderen kunnen al deze impulsen goed aan. Soms wordt dit veroorzaakt door een diagnose (ASS, ADHD, DCD), maar net zo goed kan dit komen door bepaalde karaktereigenschappen of gezinsomstandigheden. Ook merken we dat veel kinderen moeite hebben met het verwerken en omzetten van informatie (executieve functies).  Ook op school zijn er volop situaties die stress kunnen geven aan deze kwetsbare kinderen. Op de Kon. Julianaschool vinden we rust, structuur en duidelijkheid belangrijk. Voor kwetsbare kinderen is dit extra prettig. We zijn van mening dat een kind beter tot leren komt als de leer-en leefsituatie voor hem of haar overzichtelijk is. Op schoolniveau hebben we afspraken om rust en structuur te bieden aan alle kinderen: bv. dagplanning is zichtbaar op het bord,  we lopen in de rij naar buiten en binnen, tijdens het werken is het stil.  Voor sommige kinderen zijn deze afspraken niet voldoende. In overleg met ouders, leerkracht, intern begeleider en eventuele externe ondersteuning kunnen een aantal specifieke afspraken gemaakt worden. Deze specifieke afspraken vallen onder de ondersteunings- en onderwijsbehoefte van de leerling. Ze worden vastgelegd door de leerkracht in het leerlingoverzicht en gecommuniceerd binnen het team zodat iedereen binnen de school op de hoogte is van de ondersteuningsbehoeften van dit kind. Een overzicht van mogelijke specifieke afspraken is te vinden in ons protocol Kwetsbare kinderen.

Extra hulp en ondersteuning
We werken met een vast stappenplan waarin omschreven is hoe we handelen als een leerling door zijn gedrag en of leerprestaties opvalt. Al in een vroeg stadium gaan we hierover met ouders in gesprek. Moeilijkheden worden in de meeste gevallen door de leerkracht als eerste opgemerkt. Maar ook u als ouder kunt de ‘aangever’ zijn. Thuis zal uw kind zich misschien meer of anders uiten. Het slaapt slecht, gaat ’s nachts (weer) in bed plassen, eet minder dan gewoon, enz. Vangt u die signalen op en heeft u het idee dat dit op school nog niet of onvoldoende is geconstateerd, meldt u dit dan bij de leerkracht. Ook de uitslagen van toetsen kunnen ons op het spoor zetten. Het constateren van problemen resulteert in een melding tijdens de groeps- en/of leerlingbespreking. Hier bespreken we of er extra hulp nodig is. Samen met de intern begeleider maakt de groepsleerkracht afspraken gekoppeld aan een bepaalde periode. Hierover worden de ouders geïnformeerd. Soms wordt er medewerking gevraagd om ook thuis te oefenen of observeren. Blijkt dat de ingezette interventie te weinig effect heeft, worden de ouders op school uitgenodigd en beslissen we samen met leerkracht en intern begeleider hoe we verder gaan. Vanaf groep 5 is het heel gebruikelijk dat ook de leerling zelf hierbij aanwezig is. Er zijn veel verschillende opties denkbaar voor vervolgbegeleiding. Dit kan variëren van een extern onderzoek of externe begeleiding tot het aanvragen van een ondersteuningsarrangement in de klas. In een enkel geval kan een jaartje overdoen of versnellen een oplossing zijn (zie protocol doubleren/versnellen). Wanneer de ondersteuningsbehoefte te complex is en we als team handelingsverlegen zijn, zullen we in overleg met ouders een TLV (Toelaatbaarheidsverklaring) aanvragen voor het Speciaal Basis Onderwijs (SBao) of één van de clusterscholen van het Speciaal Onderwijs (SO).