Koningin Julianaschool
Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Onze koers voor schooljaar 2018-2019

Dit schooljaar staan wij voor de mooie uitdaging om een nieuw schoolplan op te stellen voor 2019-2023. Ouders en leerlingen worden hier ook in betrokken. We zullen met elkaar gaan dromen over de toekomst, waar we nu staan en welke eerste stappen we willen zetten. Dit zal uitmonden in een herijkte visie, missie en motto. 
 
We hebben na de zomervakantie al een verrassende start gemaakt met een paar belangrijke speerpunten, die we komende jaren verder uitbouwen. U heeft hier vast al wat van gemerkt! We willen meer ruimte voor de driehoek school, ouders en leerlingen om samen op weg te gaan. We zijn begonnen met een pilot startgesprekken, er is een wensen en verwachtingenavond georganiseerd** en het team wordt geschoold in het voeren van waarderende gesprekken. Hier hebben we al twee studiemomenten voor gehad. Op 23 oktober komt de werkgroep partnerschap voor het eerst bij elkaar. Ouders en leerkrachten gaan hierin samen aan de slag, ieder vanuit zijn of haar eigen expertise. De komende jaren zal waarderend onderwijs en persoonsvorming van onze leerlingen hoog in het vaandel staan. ‘Waar willen we met elkaar meer van?’
 
Daarnaast willen wij onze leerkrachtvaardigheden verfijnen op het gebied van begrijpend luisteren en lezen. Op de studiedag van 17 september hebben we hier een start mee gemaakt. Na de herfstvakantie worden er groepsbezoeken afgelegd. In november gaan we aan de slag met verhalende genres. Hiervoor zijn veel nieuwe boeken aangeschaft voor ons eigen schoolbiebje; betaald vanuit de opbrengst van de schoolmarkt. Er is een werkgroep begrijpend luisteren en lezen geformeerd, die onder begeleiding van een expert, dit traject uitzet en nauwgezet volgt.  
 
Op onze school willen wij een warme begeleiding bie den in een rustige en duidelijke omgeving. Om dit te kunnen uitbouwen en waarborgen, gaan wij ons oriënteren op zeven gouden huisregels voor medewerkers, ouders en leerlingen. Tevens worden de oudercontactmomenten geëvalueerd en mogelijk bijgesteld voor schooljaar 2019-2020, passend bij de koers die we varen. Kortom: onze school staat voor blijvende aandacht voor ontwikkeling, teamspirit, open gesprekken en bovenal goed onderwijs voor jullie grootste goed!
 
**Dit is een gesubsidieerd traject vanuit gemeente Overbetuwe.

Naar het overzicht