Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Onderbouw

Sociaal-emotionele activiteiten
De stap naar de basisschool is best een grote overgang. Veel jonge kinderen zijn gauw onder de indruk en snel moe. Tijdens onze lessen houden we hier rekening mee. We helpen hen indrukken te verwerken, leren kinderen voor elkaar te zorgen, zich veilig te voelen en hun eerste relaties met andere kinderen op te bouwen. De lessen van De Vreedzame School sluiten hier goed bij aan.

Zelf-ontdekkend leren rond een thema
Jonge kinderen ontdekken en leren door te spelen. Wij doen dit aan de hand van thema’s. De thema‘s sluiten aan bij het kind en zoveel mogelijk bij de actualiteit. Per thema worden in groep 1 t/m 3 hoeken ingericht. Ook in groep 4 is aandacht voor het spelend en ontdekkend leren rond hun oriëntatie op de wereld. Door veel met leerlingen te praten leren ze nieuwe woorden en begrippen die zij in hun spel betrekken. Met deze benadering van wereldoriëntatie leggen we de basis voor alle andere kennisgebieden.

Bewegingsactiviteiten
Jonge kinderen hebben veel beweging nodig. Ze zijn expressief en zingen en dansen graag. In groep 1 t/m 4 zijn er veel bewegingsspelletjes tussen de activiteiten door. Daarnaast is er de wekelijkse gymles. Natuurlijk neemt ook het dagelijks buitenspel nog een belangrijke plaats in. Na groep 3 wordt het buitenspelen terug gebracht naar de reguliere pauzes.

Taal/lezen
In groep 2 maken kinderen kennis met klanken, letters en woorden. Elke week staat één letter van de lettermuur centraal. Sommige kinderen kunnen hierdoor al lezen als zij naar groep 3 gaan. De start in groep 3 is dus niet voor alle kinderen gelijk. De leesmethode, Veilig Leren Lezen, geeft voldoende ruimte om kinderen in groep 3 op verschillende leesniveaus te begeleiden. Het digitale schoolbord is hierbij een geweldig instructiemiddel. In groep 4 krijgt het aanvankelijk lezen een vervolg. Door systematische instructie om de leestechniek te verbeteren, verhogen de kinderen hun leestempo. In groep 3 en 4 gaat de meeste lestijd per week naar het ontwikkelen van de leesvaardigheid. Aan het eind van groep 5 moeten zij genoeg leestechniek hebben om ook grote lappen tekst snel te kunnen begrijpen.Alle groepen gaan 1 keer per maand naar de bibliotheek om een nieuwe voorraad boeken te halen.

Rekenen
Met hulp van de methode ‘Pluspunt’ leren onze kleuters sorteren, rubriceren en tellen. We hebben veel concreet spelmateriaal waarmee kinderen inzicht ontwikkelen in de voorbereidende rekenbegrippen. Daarnaast beschikt Pluspunt over prachtig digibordmateriaal. Vanaf groep 3 werken we met ‘de Wereld in getallen’, een splinternieuwe methode met prachtig materiaal. Het accent ligt in groep 3 op het getalbegrip en de basisvaardigheden optellen en aftrekken. De kinderen in groep 4 leren de sommen tot 100, het klokkijken en de keersommen. Naast kennis en vaardigheden blijft het aanbrengen van inzicht erg belangrijk. Voor kinderen die moeite hebben met een rekenonderdeel worden aandachtsgroepjes samengesteld. Voor de kinderen die de basisstof beheersen, heeft de methode voldoende uitdagende lesstof om de tanden in te zetten.

Schrijfonderwijs
In groep 1 en 2 staat het voorbereidend schrijven centraal. Het is een bewuste keus hier nog geen schrijfletters aan te bieden. Wanneer kinderen in hun spel letters produceren, spreken we van het ‘tekenen van letters’. In groep 3 wordt het licht-hellend handschrift letter voor letter aangeboden. We schrijven in deze groep met potlood. Vanaf groep 4 volgen de verbindingen en hoofdletters. De jaren daarna is onze schrijfmethode ‘Handschrift’ gericht op het opbouwen van tempo en het ontwikkelen van een goed lopend handschrift. Wanneer de pengreep ontspannen is, kunnen kinderen in de loop van groep 4 met de vulpen beginnen. Het is de bedoeling dat deze meegaat tot het eind van de schoolloopbaan.

Handvaardigheid
Vanaf schooljaar 2018-2019 hebben wij een handvaardigheid lokaal tot onze beschikking, waar kinderen onderwijs krijgen in allerlei technieken en toepassingen daarvan. Volgens een rooster komt iedere klas tweewekelijks aan de beurt onder begeleiding van de eigen leerkracht en een creatieve onderwijsassistent. Iedere leerling kan zijn creatieve talent hier tot bloei laten komen.

Werken met ontwikkelingsmateriaal
De kinderen krijgen activiteiten en materialen aangeboden om hun ontwikkeling te stimuleren. Er wordt gewerkt met expressiemateriaal (kleurpotloden, plaksel, klei, verf, zand en water) en ontwikkelingsmateriaal (puzzels, lotto’s, kleur-en vormspelletjes). Daarnaast zijn er in groep 1 t/m 4 gerichte opdrachten in de hoeken (bouwhoek, letterhoek, rekenhoek, huishoek, themahoek, computerhoek). Alle activiteiten zijn gericht op de ontwikkeling van een bepaald gebied: motoriek, oog- handcoördinatie, zintuiglijke ontwikkeling of taal- en rekenontwikkeling.