Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Een veilig klimaat: de Vreedzame school

Ons uitgangspunt is dat ieder kind, maar ook elke leerkracht en ouder recht heeft op veiligheid. Het is de basis om je te uiten en je te ontwikkelen. Een veilig klimaat heeft bij ons dan ook een zeer hoge prioriteit. Pesten en ander agressief gedrag krijgen dan nauwelijks nog kans. We besteden veel extra tijd en energie aan het kunnen garanderen van een veilige school. We hebben onze werkwijze beschreven in ons protocol ‘Sociale veiligheid’  zodat u er van op aan kunt dat we alles in het werk stellen om deze veiligheid te bewaken. Er zijn duidelijke afspraken over het aanpakken van ongewenst gedrag en pest-incicenten.  Uit de jaarlijkse kwaliteits-metingen op dit punt blijkt dat zowel ouders als leerlingen zeer tevreden zijn over hoe wij deze veiligheid waarborgen.

Tussen 2014-2017 is door het team intensieve nascholing gevolgd voor het vergroten van onze kennis en vaardigheden om te komen tot een veilig klimaat.  We zijn er trots op dat we onszelf nu een Vreedzame school noemen.  Binnen deze aanpak worden kinderen opgeleid om verantwoordelijkheid te leren dragen voor zichzelf en elkaar. Dit doen we binnen een sfeer waarin zorgzaamheid en respect centraal staan.

De kern van De Vreedzame School bestaat uit een wekelijkse les voor alle groepen in de basisschool.

Bekijk het filmpje waarin onze kinderen u alles vertellen over de Vreedzame school.
Lees onze speciale nieuwsbrieven waarin we samen met de kinderen per blok uitleggen waaraan we werken met de kinderen:
Nieuwsbrief blok 1: We horen bij elkaar
Nieuwsbrief blok 2: We lossen conflicten zelf op
Nieuwsbrief blok 3: We hebben oor voor elkaar
Nieuwsbrief blok 4: We hebben hart voor elkaar
Nieuwsbrief blok 5: We dragen allemaal een steentje bij
Nieuwsbrief blok 6: We zijn allemaal anders

Maar De Vreedzame School is meer dan een lesmethode. Het is een filosofie, een aanpak en mikt op een verandering van de school- en klascultuur. Centraal staat de eigen kracht van kinderen. Kinderen krijgen taken en verantwoordelijkheden in de klas, in de school, en ook in de omgeving van de school. Kinderen krijgen een stem: ze leren meedenken over hun omgeving en daar verantwoordelijkheid voor nemen. Dat doen zij in de klassenvergadering en de leerlingenraad.
We geloven dat leerlingen op deze krachtige wijze vaardigheden leren die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving. De klas en de school zijn op die manier een ideale oefenplaats voor democratisch, actief burgerschap.
Al heel jong leren kinderen oog en oor voor elkaar te hebben. Dat betekent niet dat er geen ruzies en conflicten zijn. Het betekent wel dat we onze kinderen leren dat conflicten horen bij het leven en dat we hen basisvaardigheden leren om conflicten samen op te lossen. We gebruiken hiervoor het stappenplan: 'praat het uit en los het op'. Kinderen kunnen hierin worden ondersteund door leerlingmediatoren uit groep 7 en 8. Zij zijn hiervoor opgeleid.


Regels en afspraken

Goed gedrag is niet voor alle kinderen even vanzelfsprekend en gemakkelijk. Het vraagt van leerkrachten dat zij duidelijk zijn in hun verwachtingen, goed gedrag trainen en de naleving ervan consequent bewaken. Naast de primaire vakken als taal en rekenen zien we hierin nadrukkelijk een taak weg gelegd. We zijn ervan overtuigd dat alle kinderen goed gedrag kunnen leren. We willen hierin geen afhankelijkheidsrelatie die is gebaseerd op macht, maar spreken kinderen aan op hun eigen kracht en eigenaarschap hierin. Centraal hierin staat steeds de vraag: voor welk gedrag kies jij en met welke consequentie?

Het kader van gewenst gedrag is: de drie kapstokregels, de schoolafspraken en de daaruit voortvloeiende klassenafspraken die door de kinderen zelf jaarlijks worden opgesteld.  In iedere groep is regelmatig intensievere begeleiding nodig voor enkele kinderen. Dit kan uiteraard niet zonder een intensief contact met ouders en het op één lijn brengen van de aanpak thuis en op school. Vaak werken we hierin samen met externe gedragstherapeuten die onder schooltijd en in ons gebouw een handje komen meehelpen.

Gedragsprotocol
We worden regelmatig geconfronteerd met ongewenst gedrag zoals:

  • slaan, duwen, schoppen, spugen (fysiek)
  • uitschelden, roddelen, vloeken, brutaliteit (mentaal)
  • afpakken, vernielen (materieel)

We vinden dit gedrag schadelijk voor de veiligheid. Als kinderen bovenstaand gedrag herhaald laten zien, nemen we al vrij snel contact op met de ouders. Zeker wanneer wij merken dat een kind geen verantwoordelijkheid toont om te komen tot een oplossing. Samen met de ouders en de leerling zoeken we naar een mogelijke oorzaak voor dit gedrag. Ook maken we afspraken over de begeleiding waarbij het belangrijk is dat ouders en school op één lijn zitten. We volgen hiervoor ons gedragsprotocol waarin ook de sancties zijn vastgelegd. Incidenten die vallen onder het gedragsprotocol worden geregistreerd in het leerlingdossier.

Pesten
Het is voor iedereen duidelijk dat pesten op onze school niet getolereerd wordt. Ondanks regels en gedragsprotocol kan het voorkomen dat dit toch gebeurt. Kinderen zijn zich niet altijd bewust van het effect van hun gedrag op andere kinderen en hun rol in sociale interacties. In de groepen is daarom veel tijd om dit te bespreken en te oefenen. De invloed van zwijgers en buitenstaanders wordt vaak onderschat! Onze aanpak tegen pesten staat uitgebreid beschreven in ons protocol Sociale veiligheid.  We vragen van al onze leerlingen en ouders om pestgedrag onmiddellijk te melden bij de leerkracht!

Lees verder op de website van de Vreedzame school