Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

De Vreedzame School: ons pedagogisch klimaat

Sociale veiligheid en pestcoördinatoren
De Koningin Julianaschool is een sociaal veilige school en wil dit graag blijven. Alleen vanuit veiligheid kun je ontwikkelen. We behalen grote winst door preventief te investeren in een sfeer waarin respect centraal staat en verschillen mogen bestaan. Ongewenst gedrag en pesten krijgen zo minder kans om te ontstaan. We hebben onze aanpak beschreven in ons protocol Sociale veiligheid. U kunt erop vertrouwen dat we alles in het werk stellen om deze veiligheid te bewaken. Uit de jaarlijkse kwaliteitsmetingen blijkt dat zowel ouders als leerlingen tevreden zijn over hoe wij ons schoolklimaat waarborgen.

Up-to-date burgerschapsonderwijs: De Vreedzame School
Met De Vreedzame School willen we blijven aansluiten op wat er speelt in onze samenleving. We werken met de herziende lesmappen voor het basisonderwijs. Kritisch denken en sociale veiligheid heeft een prominentere plek in het curriculum gekregen en de lesinhoud sluit naadloos aan bij het wetsvoorstel Burgerschap. Ook krijgt digitale geletterdheid en samenwerkend leren een explicietere rol.

We mogen ons met trots een echte Vreedzame school noemen. Binnen deze aanpak worden kinderen opgeleid om verantwoordelijkheid te leren dragen voor zichzelf en elkaar. Dit doen we binnen een sfeer waarin zorgzaamheid en respect centraal staan. De kern van De Vreedzame School bestaat uit een wekelijkse les voor alle groepen in de basisschool. De Vreedzame School is meer dan een lesmethode. Het is een manier van met elkaar samenleven en leren in een school. Centraal staat de eigen kracht van kinderen. Kinderen krijgen taken en hebben een stem. Ze leren meedenken over hun omgeving en daar verantwoordelijkheid voor nemen. Dat doen zij in de klassenvergadering en de leerlingenraad. We geloven dat leerlingen op deze wijze vaardigheden leren die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving. De klas en de school zijn op die manier een ideale oefenplaats voor democratisch, actief burgerschap. We leren de kinderen dat conflicten horen bij het leven en hoe we samen conflicten kunnen oplossen. Kinderen kunnen hierin worden ondersteund door leerling mediatoren uit groep 7 & 8. Zij zijn hiervoor opgeleid.

Regels en afspraken
Goed gedrag is niet voor alle kinderen even vanzelfsprekend en gemakkelijk. Het vraagt van leerkrachten dat zij duidelijk zijn in hun verwachtingen, goed gedrag oefenen en de naleving ervan consequent bewaken. We zijn ervan overtuigd dat alle kinderen goed gedrag kunnen leren. We hanteren drie kapstokregels:

  1. We zorgen voor een rustige en veilige omgeving.
  2. We gaan netjes om met onze en andermans spullen.
  3. We gaan vriendelijk en respectvol met elkaar om.

Onderstaande huisregels en door de kinderen zelf gemaakte groepsafspraken concretiseren de kapstokregels. In iedere groep is soms een meer intensieve begeleiding nodig voor enkele kinderen. Dit kan uiteraard niet zonder contact met ouders en het op één lijn brengen van de aanpak thuis en op school. Dit is altijd maatwerk.