Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Klachtenregeling

Een goed, veilig klimaat en goede contacten onderling zijn voor alle belanghebbenden in de school een voorwaarde om goed te kunnen functioneren. Toch vinden op school soms gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden samen niet uitkomen. U bent dan niet machteloos, u kunt een klacht indienen. Artikel 14 Klachtenregeling. Ouders en personeelsleden kunnen bij de klachtencommissie, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, een klacht indienen over gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag of het personeel, waaronder discriminatie, dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen door het bevoegd gezag of het personeel.

Een klacht indienen kan op elk moment, maar hetgeen waarover geklaagd wordt, mag niet langer dan een jaar voor het indienen van de klacht hebben plaatsgevonden. Wel weegt de klachtencommissie bij haar uitspraak mee of er genoeg moeite is gedaan om het probleem op school op te lossen. Een onafhankelijk oordeel van de klachtencommissie kan voor alle partijen een oplossing betekenen. Een procedure bij de klachtencommissie duurt lang en vraagt veel van de betrokkenen. Hoe verloopt de procedure bij een klacht?

  1. In veel gevallen is het beter te proberen het niet zover te laten komen. We stellen het zeer op prijs dat u uw klachten eerst met de betrokken leerkracht bespreekt. Als het u niet lukt een probleem op te lossen, kunt u terecht bij Ageeth de Kleine. Zij is onze interne vertrouwenspersoon en kan u adviseren met wie u het beste in gesprek kunt gaan.
  2. De contactpersoon kan u ook doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon. Deze kan bemiddelen bij het conflict. Voor de scholen van Trivium zijn dat:
  1. Mochten bovenstaande stappen niet hebben geleid tot een oplossing, dan zijn er nog de volgende mogelijkheden:
    • Landelijke Klachtencommissie: Postbus 694, 2270 AR Voorburg, 070-3481230
    • Meldpunt Vertrouwensinspectie: 0900-1113111
  1. Partijen krijgen van de klachtencommissie eerst de gelegenheid onderling tot overeenstemming te komen, lukt dat niet, dan volgt een hoorzitting. Na de zitting beslist de klachtencommissie of de klager gelijk heeft. Een uitspraak van de klachtencommissie is niet te vergelijken met de uitspraak van een rechter. De commissie kan er niet voor zorgen dat de school beslissingen terugdraait. De school mag zelf beslissen of de uitspraken van de commissie worden overgenomen. U kunt niet tegen een uitspraak in beroep gaan. Wel kunt u een rechtszaak beginnen tegen het schoolbestuur.

Op de website van Trivium (www.trivium-onderwijs.nl) kunt u onder de knop downloads ons reglement van de klachtencommissie lezen. Het is mogelijk persoonlijk contact op te nemen met onze bestuurder Henk van Dorp op het Bestuurscentrum Trivium, 0488- 420 612.