Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Oudercontact

We vinden een open en heldere communicatie met onze ouders van grote waarde. We hebben hiervoor de volgende informatiekanalen:

’t Kroontje

Onze nieuwsbrief komt om de twee à drie weken uit op vrijdag en bevat algemeen nieuws van de school. U kunt hiervoor een abonnement nemen via de website. U ontvangt ’t Kroontje dan in uw mailbox.  Af en toe ontvangt u nieuws gericht aan de ouders van één klas. Deze informatie komt niet op de site, omdat het soms vertrouwelijke informatie bevat. Het is dus van belang ook hiervoor een abonnement te nemen.

Parro

Vanaf schooljaar 2018-2019 werken we met deze app van ParnasSys. Parro geeft een beeld van wat er in de groep gebeurt; de zogenaamde ‘zachte’ informatie. Leerkrachten kunnen er foto’s of filmpjes plaatsen, korte berichten weergeven, ouderhulp vragen en specifieke groepsactiviteiten doorgeven. Het doel is om in contact te staan met ouders, bundelen en overzichtelijk maken van de communicatie, en hiermee het vergroten van de ouderbetrokkenheid! En dat allemaal in een veilige, gesloten omgeving. Parro is namelijk AVG-proof!

Website

Voor de meer zakelijke informatie per groep, kunt u terecht op de groepspagina van de site. Hierop staat wat er per jaargroep aan de orde komt en roosters van spreekbeurten e.d.    

Foto’s van schoolbrede activiteiten, zoals Sinterklaas, worden geplaatst in het gesloten fotoalbum van de website. Iedere ouder ontvangt hiervoor inloggegevens. Op de website van de school staat een actuele jaarkalender geplaatst, die je kunt downloaden en printen. Naast de data van onze bijzondere activiteiten, staat er op de site ook veel praktische informatie. Op deze manier bent u goed op de hoogte van bijvoorbeeld het vakantierooster, studiedagen en actueel nieuws.

Ouderportaal

We zijn tevens gestart met het openen van ons ouderportaal, waarbij de volgende modules voor ouders zichtbaar zijn in 2019-2020: persoonsgegevens kind en ouders, de namen en adressen van de groep, absenties kind en medische gegevens. Het voordeel hiervan is dat ook deze omgeving AVG-proof is en dat ouders hun eigen persoonlijke gegevens zelf kunnen wijzigen.  Vanwege de gesloten omgeving, ontvangt iedere ouder een gebruikersnaam en wachtwoord.

Oudercontactmomenten

We vinden het waardevol om aan het begin van het schooljaar te starten met een gesprek tussen leerling, ouder en leerkracht. Door het startgesprek komt een samenwerking op basis van vertrouwen tot stand, wat de leerling ten goede komt. Door dit vertrouwen vinden ouders en leerkrachten elkaar gedurende het schooljaar gemakkelijker. Het is bedoeld om het begin van het schooljaar te markeren en om als partners samen een goede start te maken. Eind september organiseren ouders van de werkgroep partnerschap samen met leerkrachten een ontmoetingsavond: ‘De groep onder de loep’. Ouders gaan dan met elkaar in gesprek over allerlei onderwerpen die zij zelf aandragen. In de aula proosten we gezamenlijk op het nieuwe jaar.

In november, april en juni vinden er facultatieve voortgangsgesprekken plaats. Zowel de leerkracht als de ouder kunnen dit gesprek aanvragen. De verwachte uitstroom op basis van een voorlopig advies ontvangen alle leerlingen eind groep 7.

Na het eerste rapport in februari is er weer een verplicht moment om te praten over het welbevinden en de voortgang van uw zoon of dochter. In de bovenbouw zijn de kinderen aanwezig tijdens het gesprek. Zo zijn zij meer betrokken bij hun eigen leerproces. De leerlingen van groep 8 ontvangen dan hun definitieve schooladvies.

Gescheiden ouders

Volgens de wet is de school verplicht te rapporteren over de vorderingen van de leerlingen aan hun ouders, voogden of verzorgers.  Deze verplichting blijft na (echt)scheiding bestaan. Van belang is dat de school op de hoogte wordt gebracht omtrent de scheiding, waarbij duidelijk dient te worden gemaakt wat de nieuwe adresgegevens zijn en hoe de zorgtaken zijn verdeeld. Er worden dan afspraken gemaakt om beide ouders zo goed mogelijk te blijven informeren. Ouders ontvangen in ieder geval allebei de digitale informatie.
Wat betreft de persoonlijke oudergesprekken zien wij graag dat ouders zoveel mogelijk samen komen.  Dit is in de meeste gevallen in het belang van het kind, maar ook vanwege de tijdsinvestering van onze kant. We gaan er vanuit dat ouders gezamenlijk kunnen komen tot een afspraak en dat er overdracht is van informatie.  Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, zal de directie in gesprek gaan met u om te komen tot een passende oplossing.

E-mail afspraken

  • De e-mail is bedoeld voor mededelingen: doktersbezoek, tandartsbezoek, het maken van een afspraak.
  • Ziekmeldingen voor 08.20 uur altijd telefonisch melden.
  • Inhoudelijke informatie over uw kind wordt niet gecommuniceerd via de mail, maar in een gesprek of telefonisch.
  • Emoties communiceren we nooit via de e-mail. Bij onduidelijkheden of conflictsituaties maakt u altijd een afspraak met de leerkracht.
  • Wanneer kunnen ouders een mail van de leerkracht terug verwachten? Op de werkdagen van de leerkracht wordt de mail gelezen en beantwoord. Er kan dus een paar dagen tussen zitten.
  • Het kan per leerkracht verschillen of de mail in het weekend of in de vakantie wordt gelezen en beantwoord.