Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Actief Partnerschap

Kinderen ontwikkelen zich beter als professionals en ouders goed contact met elkaar hebben en met elkaar samenwerken. Dan bedoelen we professionals in onderwijs, maar ook in opvang, zorg en sport. Onze school zet zich in om de samenwerking tussen ouders, leerling en leerkracht te versterken. Daarbij gaan wij altijd uit van de kracht van zowel professionals als ouders. De ontwikkeling van het kind staat centraal. We hebben ook een werkgroep partnerschap, waar zowel ouders als leerkrachten samen verschillende thema’s bespreken en plannen ontwikkelen om het partnerschap nog meer te verdiepen. Wilt u graag deelnemen? Schroom dan niet om dit kenbaar te maken bij de leerkracht van uw kind of de directie.Het is altijd mogelijk om ons aan te spreken met uw vragen of opmerkingen. Misschien maakt u zich zorgen of heeft u een goed idee. We werken het liefst op afspraak, zodat we echt tijd voor u hebben. U kunt ons hierover mailen. Wilt u bij dringende zaken na school even bij ons binnenlopen om afspraken te maken over het vervolg?

Oudercontactmomenten
We vinden het waardevol om aan het begin van het schooljaar te starten met een gesprek tussen leerling, ouder en leerkracht. Door het startgesprek komt een samenwerking op basis van vertrouwen tot stand, wat de leerling ten goede komt. Het is bedoeld om het begin van het schooljaar te markeren en om als partners samen een goede start te maken. Eind september organiseren ouders van de werkgroep partnerschap samen met leerkrachten een jaaropening. In de aula proosten we gezamenlijk op het nieuwe jaar. In de groep wordt er informatie gegeven en gaan ouders met elkaar in gesprek. Elkaar ontmoeten is het belangrijkste doel.
In november en februari vinden de verplichte voortgangsgesprekken plaats. De leerontwikkeling en het welbevinden van uw kind staan centraal. Na het rapport in juni zijn de gesprekken facultatief. In de bovenbouw zijn de kinderen aanwezig tijdens het gesprek. Zo worden ze meer betrokken bij hun eigen leerproces en persoonlijke ontwikkeling.


Informatieplicht gescheiden ouders

De wet geeft aan dat in geval van scheiding beide ouders (met gezag) geïnformeerd moeten worden over de ontwikkeling van hun kind(eren). De informatie gaat in eerste instantie naar de ouder/verzorger/voogd die de dagelijkse zorg voor het kind heeft. Het is belangrijk dat ook de andere ouder op de hoogte wordt gesteld. Wij verwachten van de verzorgende ouder dat alle informatie wordt doorgegeven aan de andere ouder en dat de oudergesprekken gezamenlijk worden bezocht. Dit is in het belang van uw kind. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u contact opnemen met de directeur.

Afspraken email

    • De email is bedoeld voor het melden van zakelijke informatie zoals: doktersbezoek, tandartsbezoek, het maken van een afspraak.
    • Ziekmeldingen tussen 08.00-08.15 uur telefonisch melden.
    • Inhoudelijke informatie over uw kind wordt niet gecommuniceerd via de mail, maar in een gesprek of telefonisch.
    • Emoties communiceren we nooit via de email. Bij onduidelijkheden of conflictsituaties maakt u altijd een afspraak met de leerkracht.
    • Wanneer kunnen ouders een mail van de leerkracht terug verwachten? Op de werkdagen van de leerkracht wordt de mail gelezen en beantwoord. Er kan dus een paar dagen tussen zitten.