Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Ons onderwijsaanbod

Visie op leren
Kinderen leren omdat ze van nature nieuwsgierig zijn en graag nieuwe dingen leren. Dit is het uitgangspunt voor onze lessen die daarom betekenisvol en interactief moeten zijn. We bieden de mogelijkheid om kennis en vaardigheden op diverse manieren te verwerven. Dat kan zijn door lessen zelfstandig te maken of met anderen samen. Dat kan zijn door creatief te verwerken of een presentatie voor te bereiden. Dat kan zijn door een digibord-les te volgen of er samen op uit te trekken. Voor alles geldt dat de ontwikkeling van geloof in eigen kunnen en ‘groei’ centraal staat. Op de Julianaschool bieden we de kinderen structuur volgens bepaalde herkenbare routines, ook om de zelfstandigheid van de kinderen te bevorderen.
Ook leerkrachten leren een leven lang. We vinden het verbeteren van ons vakmanschap daarom zeer belangrijk. Dit doen we op verschillende manieren: teamscholingsdagen binnen en buiten de school, samen lessen voorbereiden, elkaar observeren, individuele scholing of cursussen en het lezen van vakliteratuur.

Visie op toekomstgericht onderwijs
Leerlingen die nu in groep 8 zitten gaan rond het jaar 2075 met pensioen. We kunnen ons nu al nauwelijks een voorstelling maken hoe de maatschappij er over 10 jaar uitziet, laat staan over 50 jaar. We willen onze leerlingen voorbereiden op de toekomst, door in het heden aandacht te besteden aan vaardigheden als: samenwerken, creativiteit, ICT geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden. Hier past een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding bij. Op onze school willen we daarom komende jaren in onze streefbeelden accenten leggen om ons aanbod hierop af te stemmen. Zie hiervoor ons schoolplan 2019-2023.

Het jonge kind
Jonge kinderen leren op een andere manier dan oudere kinderen. Spelen draagt bij aan de totale ontwikkeling van het jonge kind. Handelend in spelsituaties vindt ontwikkeling plaats. Hierdoor krijgt het jonge kind steeds meer grip op de wereld om zich heen. Door op school thematisch bezig te zijn met onderwerpen die dicht bij de kinderen staan, spelen wij in op de belevingswereld van het jonge kind. In een veilige setting kunnen kinderen, o.a. in themahoeken, een realistische situatie onderzoeken. Samenwerking, samen leren en zelfstandigheid wordt door de eigen breng van het kind ondersteund. De leerkracht biedt voor het kind betekenisvolle en uitdagende activiteiten aan in thema's in samenhang met de gewenste doelen. Instructie wordt op niveau gegeven, kijkend naar wat nodig is. Tevens zorgt de leerkracht voor een onderwijsaanbod dat het spel van een kind stimuleert. Ook in groep 3 ligt de nadruk op het aanbieden van uitdagende activiteiten passend bij het thema van een bepaalde periode, waardoor de overgang van groep 2 naar groep 3 op een natuurlijke wijze verloopt. Het kleutervolgsysteem MijnKleutergroep, waarbij observatie en registratie van doelen per leeftijd centraal staan, geeft de leerkracht de mogelijkheid om de ontwikkeling van het jonge kind in kaart te brengen. Hierdoor kunnen we in het onderwijsaanbod afstemmen op wat het kind nodig heeft om tot de meest optimale ontwikkeling voor het kind te komen.

Groep 3 t/m 8
Onze school kiest voor een modern jaarklas systeem voor groep 3 t/m 8, waarbij vanuit oprechte aandacht ieder kind echt wordt gezien! Kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in de groep en krijgen ongeveer hetzelfde aanbod. Het eerste kwartier van de dag lezen alle kinderen van groep 1 t/m 8 en werken we groepsoverstijgend met maatjes of tutoren. Het ene kind heeft meer instructiebehoefte dan het andere kind. Er zijn kinderen die met weinig uitleg de leerstof prima kunnen verwerken. Daarnaast zijn er kinderen die met behulp van een basisinstructie goed aan het werk kunnen. Tenslotte zijn er kinderen die in een kleine groep extra instructie krijgen aan een aparte instructietafel. Dit noemen we verlengde instructie en dit maakt onderdeel uit van ons zogenaamde directe instructie model, dat in iedere groep wordt toegepast. Ook zijn er kinderen die extra hulp, verbreding of verdieping nodig hebben. Voor deze kinderen is er een ruime hoeveelheid extra lesmateriaal aanwezig en zij worden begeleid in de ‘Klimklas’ door een specialist of onderwijsassistente.